Algemene voorwaarden webshop Simone Donker coaching & advies

Artikel 1: Voorafgaand

 1. Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Simone Donker coaching & advies (hierna “SDCA” genoemd) en de Klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met SDCA en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van SDCA, hierna: de “Klant”), met betrekking tot de verkoop van digitale producten zoals E-Books, werkboeken en andere downloadbare producten (hierna: “digitaal product”, “digitale product” of in het meervoud “digitale producten”).
 2. Door het plaatsen van een bestelling van een digitaal product via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze algemene voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.
 3. Als de Klant deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, mag het digitale product niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het digitale product reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het digitale product in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze algemene voorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de betaalde als op de gratis digitale producten.
 5. Deze algemene voorwaarden hebben enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van digitale product, en zijn niet van toepassing op de dienstverlening van SDCA.

Artikel 2: Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering, download

 1. Offertes en prijslijsten van SDCA houden geen enkele verplichting/verbintenis in vanwege SDCA, en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of,kennelijke fouten in het aanbod binden SDCA niet.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. SDCA en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. SDCA gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.
 3. De levering van het digitale product vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met link naar het digitale product aan de Klant wordt bezorgd via e-mail. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft SDCA aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant geen e-mailbericht van SDCA hebben ontvangen, of mocht de link niet werken, dient hij de klantendienst van SDCA onmiddellijk te contacteren via shop@simonedonker.nl of
  via het telefoonnummer 06-30672645.

Artikel 3: Gebruik van digitale producten

 1. De digitale producten zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het digitale product geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, door te sturen, verdelen, doorgeven, uitlenen, vertalen, verspreiden, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, vergunnen met licentie of sub-licentie of op andere wijze over te dragen. Het is de Klant ook niet toegestaan om de digitale producten te benutten voor commerciële doeleinden. Bij inbreuk op deze bepaling is SDCA gerechtigd om alle nodige maatregelen te nemen om de rechten op het digitale product te beperken of volledig in te trekken.
 2. De bepalingen in artikel 3.1. zijn zowel van toepassing op betaalde als op gratis digitale producten.

Artikel 4: Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen zijn tegoedbonnen die de Klant via aankoop kan verkrijgen. Is het tegoed van een cadeaubon voor een bestelling onvoldoende, dan kan het verschil met een aangeboden betalingsmethode worden gecompenseerd.
 2. 2. Cadeaubonnen kunnen alleen bij het bestellen van digitale producten worden verzilverd. Het tegoed van een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf de dag van aankoop.

Artikel 5: Prijzen en betaling

 1. De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de orderbevestiging. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SDCA worden gecorrigeerd.
 2. De aankoop van digitale producten kan worden betaald op de volgende wijzen:
  • Ideal
  • Bancontact

  SDCA kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken.

 3. Voor de verwerking van de online betalingen, doet SDCA beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. SDCA stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. SDCA heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform en/of de kaartverstrekker van toepassing, die eveneens de alleen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
 4. Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan SDCA in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.
 5. Het aangekocht digitale product zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Indien de Klant via de webshop van SDCA een digitaal product aankoopt, heeft hij het recht om binnen de termijn van 14 dagen die begint op de dag na de ontvangst van de email met de link naar het digitale product door de Klant of een door hem aangewezen derde, de koop te ontbinden zonder opgave van redenen. Indien de bestelling uit meerdere producten met een verschillende levertijd bestaat, zal de termijn ingaan op de dag na de ontvangst van de e-mail met de link naar de digitale producten die besteld zijn.
 2. Indien de Klant beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen de vermelde termijn schriftelijk melden aan SDCA via shop@simonedonker.nl. SDCA zal na ontvangst van deze melding de rechten op het geretourneerde digitale product intrekken. SDCA zal hierop het bedrag (zijnde de prijs van het product) terugbetalen of crediteren. Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant het digitale product slechts gebruiken in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het digitale product vast te stellen, zoals de Klant in een fysieke winkel zou doen. Wanneer digitale producten als onderdeel van een pakket aangekocht worden, zal de Klant slechts het volledige pakket kunnen retourneren.

Artikel 7: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen SDCA en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Chat
💬 Hulp nodig?
Hallo, waarmee kan ik je helpen?